Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

1. Uniek Leven Uitgeverij, gevestigd te Zutphen, KvK-nummer 67023118, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als uitgeverij.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met deelnemer wordt de natuurlijke persoon bedoelt die een cursus, training of traject aanschaft bij de uitgeverij. 

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan uitgeverij tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens de uitgeverij waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de uitgeverij in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

  Artikel 5 Informatieverstrekking

  1. Coachee stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.

  Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

  1. 1. De uitgeverij voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
  2. 2. De uitgeverij is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

  Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

  Artikel 8 Online cursus

  1. 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer, die ook blijft bestaan wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
  2. 2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is deelnemer bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
  3. 3. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

  4. De uitgeverij heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

  5. De uitgeverij voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

  6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan de uitgeverij niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

  7. De uitgeverij behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

  8. De uitgeverij is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

  9. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

  10. Het is deelnemer niet toegestaan de opgedane kennis te gebruiken om zelf een soortgelijk aanbod te creëren.

  11. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van de uitgeverij. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

  12. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van de uitgeverij.

  13. Het staat de uitgeverij te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

  14. De uitgeverij behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

  Artikel 9 Overmacht

  1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

  2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

  3. In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

  1. De uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

  2. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

  3. De uitgeverij heeft geen invloed op- en is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen door derden.

  4. In het geval dat de uitgeverij een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade die onder dit artikel valt, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door coach in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

  Artikel 11 Intellectueel eigendom

  1. 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door de uitgeverij aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij coach. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
  2. 2. Het is deelnemer niet toegestaan tijdens een sessie of training beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend

  3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

  4. Bij inbreuk komt de uitgeverij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

  Artikel 12 Bijzondere bepalingen

  1. 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

  Artikel 13 Klachten

  1. 1. De uitgeverij is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan klant.
  2. 2. De uitgeverij dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
  3. 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

  Artikel 14 Geschilbeslechting

  1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

  2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.

  4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.